Regulamin

Regulamin usług serwisu Kinomaniak.cc

§1. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem serwisu Kinomaniak.cc jest Web Leaders Sp. z o.o. NIP: 6342984273, KRS: 0000871398, ul. Janasa 4, Katowice 40-855, który jest usługodawcą świadczących usługi drogą elektroniczną.
 2. Kinomaniak.cc to informacyjny portal internetowy, umożliwiający wyszukiwanie użytkownikom źródeł (linków) do filmów udostępnianych przez podmioty trzecie, na zasadach których są określone przez podmioty trzecie, z którymi Administrator Kinomaniak.cc nie jest powiązany.
 3. Kinomaniak.cc samodzielnie nie stream-uje, nie umożliwia oglądania online, nie przechowuje ani nie udostępnia plików video. Nie jest również hostingiem filmów (nie jest serwisem VOD).
 4. Z treści udostępnianych w serwisie Kinomaniak.cc korzystać można po utworzeniu indywidualnego konta użytkownika. Korzystanie z Kinomaniak.cc jest odpłatne zgodnie z cennikiem serwisu.

§2. Tworzenie konta

 1. Rejestracja w Kinomaniak.cc polega na:
  1. a. podaniu adresu e-mail. Adres e-mail będzie loginem do konta oraz drogą kontaktu administratora Kinomaniak.cc z użytkownikiem
  2. wprowadzeniu hasła
  3. zaakceptowaniu regulaminu wraz z notą dotyczącą ochrony danych osobowych
  4. Aktywacji konta użytkownika przez opłacenie taryfy zgodnej z cennikiem serwisu Kinomaniak.cc. Opłata ta obejmuje przy tym cenę za Usługę, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Opłacenie („Aktywacja” / „Opłata”) konta jest jednorazowa i umożliwia korzystanie z Kinomaniak.cc bezterminowo i w pełni z treści zawartych w Serwisie. Aby opłacić konto użytkownik w zakładce profilu „Aktywacja konta” powinien wybrać formę płatności oraz postępować zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami operatorów płatności. Każda z form płatności posiada wyraźne oznaczenie „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

§3. Opłata, usługa, przedmiot płatnej usługi

 1. Jedyną funkcjonalnością serwisu Kinomaniak.cc jest wyszukiwanie źródeł (linków) do filmów, oraz seriali udostępnianych przez podmioty trzecie. Oznacza, to że serwis jest wyszukiwarką materiałów filmowych VOD. Przejście użytkownika przez hiperłącze („link zewnętrzny”) spowoduje przeniesienie użytkownika do portalu nie związanego z Kinomaniak.cc, gdzie oglądanie danego filmu, do którego użytkownik został przeniesiony automatycznie, przez zewnętrzne hiperłącze przechowywane w ramach Katalogu Filmów i seriali Kinomaniak.cc i ujawnione użytkownikowi po uiszczeniu jednorazowej Opłaty, może być uzależnione od osobnych opłat lub abonamentów, zgodnie z zasadami, cennikami, modelami odpłatności za oglądanie filmów VoD, jakie obowiązują u danego zewnętrznego usługodawcy VoD, zwanego również „podmiotem trzecim”.
 2. Opłata Kinomaniak.cc obejmuje dostęp do wyszukiwarki Kinomaniak.cc / ujawnienie zewnętrznych hiperłączy/linków (umieszczanych w ramach tejże wyszukiwarki Kinomaniak.cc) i w ten sposób ukazanie użytkownikowi odesłania internetowego (hiperłącza), gdzie dana pozycja filmowa jest dostępna – wyłącznie w ramach różnych zewnętrznie prowadzonych usług VoD prowadzących przez różne podmioty zewnętrzne świadczące takie usługi (zazwyczaj za dodatkową płatnością), niezwiązane w żaden sposób z Administratorem Kinomaniak.cc (który nie świadczy ani hostingu video, ani w szczególności żadnych form usług VoD).
 3. Jednorazowa Opłata Kinomaniak.cc dotyczy wyłącznie weryfikacji użytkownika (cel identyfikacji w ramach umowy z Administratorem Kinomaniak.cc) oraz udzielenia mu przez Właściciela Katalogu Filmów i seriali (bazy danych w rozumieniu ustawy o ochronie baz danych i/lub bazy danych / zbioru w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) niewyłącznej licencji dostępu do bazy filmów i seriali Kinomaniak.cc, z ew. linkami do zewnętrznych usługodawców VoD, przy poszczególnych pozycjach katalogu filmów, u których to zewnętrznych usługodawców, konkretnie skatalogowane konkretne pozycje katalogu filmów (poszczególne filmy) mogą być ogólnie lub konkretnie, po wywołaniu skatalogowanego hiperłącza, dostępne.
 4. Jednorazowa Opłata Kinomaniak.cc obejmuje wyłącznie i stanowi:
  1. Jednorazowy element weryfikacyjny służący jednorazowej identyfikacji strony umowy (użytkownika / usługobiorcy / licencjobiorcy) z Administratorem Kinomaniak.cc (usługodawca / licencjodawca / hostingodawca katalogu filmów i seriali, ale nie plików video, operator infrastruktury).
  2. Jednorazową opłatę licencyjną za korzystanie z katalogu filmów i seriali (Katalog filmów i seriali to baza danych w rozumieniu ustawy o ochronie baz danych i/lub ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – zestawienie według różnej systematyki elementów, które to elementy zestawienia / bazy, same jako takie – np. opisy i informacje na stronie o danej pozycji bazy / skatalogowanym danym filmie, mogą być chronione prawem autorskim lub nie, co nie wpływa na ewentualną ochronę samej bazy danych, czyli katalogu filmów i seriali, która może być chroniona zarówno prawem autorskim – tzw. twórcza baza danych, jak i prawem sui generis producenta bazy (Administratora Kinomaniak.cc) na podstawie ustawy o ochronie baz danych, która chroni również prawa wyłączne producenta tzw. nietwórczej bazy danych; Jednorazowa opłata obejmuje ujawnienie zewnętrznych linków do zewnętrznych usługodawców VoD, którzy maja lub mogą mieć daną pozycję filmową w ofercie swoich usług VoD, które są zazwyczaj płatne w formie jednorazowej lub abonamentu za oglądanie danego filmu lub katalogu filmów, przy czym te opłaty są odrębnymi płatnościami na rzecz owych zewnętrznych usługodawców i nie są one na rzecz Administratora Kinomaniak.cc, ani nie mają żadnego związku podmiotowego ani przedmiotowego z Jednorazową Opłatą Kinomaniak.cc.
  3. Jednorazową opłatę / wynagrodzenie za korzystanie z infrastruktury technicznej utrzymywanej i zarządzanej przez Administratora Kinomaniak.cc, dzięki której Katalog Filmów i seriali może funkcjonować w Internecie a Użytkownik może łatwo i szybko wyszukiwać dane pozycje filmowe wg różnych słów kluczowych a ponadto infrastruktura w sposób efektowny pokazuje różne ciekawe pozycje filmowe oraz kategoryzuje je w sposób czytelny i przyjazny dla korzystającego sposób; nie obejmuje ewentualnych kosztów lub abonamentów w tym w szczególności dodatkowych opłat, które mogą pobierać zewnętrzni usługodawcy, zwani również „podmiotami trzecimi”, z którymi Administrator Usługodawca Kinomaniak.cc nie jest powiązany, a jednorazowa opłata pobierana przy rejestracji w Kinomaniak.cc obejmuje weryfikację użytkownika oraz opłatę za usługę dostępu do katalogu (bazy danych) filmów i ich opisów wraz hiperłączami do zewnętrznych serwisów i usług VoD, które mogą być dodatkowo płatne (abonamenty, opłaty premium, itp.).
 5. Jednorazowa Opłata Kinomaniak.cc, opisana wyżej, pobierana przez Administratora Kinomaniak.cc w żadnym wypadku nie obejmuje ani nie stanowi/ nie jest:
  1. Opłatą (w szczególności licencyjną) za korzystanie z (w tym oglądanie) filmów (w rozumieniu dzieł audiowizualnych), do których prowadzą lub mogą prowadzić linki przedstawiane przy poszczególnych skatalogowanych w ramach Katalogu Filmów opisach poszczególnych pozycji filmowych.
  2. opłatą za oglądanie zebranych w Katalogu Filmów i opisanych w bazie filmów, w tym tych, przy których zebrano / podano zewnętrzne linki / hiperłącza np. do „miejsc w Internecie”, gdzie np. konkretnie dany film można obejrzeć; wszelkie bowiem ew. zewnętrzne hiperłącza do ew. oglądania ew. pozycji w ramach usług VoD (wszelkie formy streamingu lub innego korzystania z utworów audiowizualnych z wykorzystaniem Internetu – „na żądanie”), skompletowanych ew. przy poszczególnych pozycjach bazy Kinomaniak.cc – opisach filmów i miejsc, gdzie można je być może obejrzeć (Administrator Kinomaniak.cc nie gwarantuje tego, w tym aktualności czy aktywności skatalogowanych linków w ramach poszczególnych opisów pozycji filmowych bazy Kinomaniak.cc) są odwołaniami do zewnętrznych systemów internetowych i infrastruktur nienależących do Administratora Kinomaniak.cc ani przez niego nie kontrolowanych i prowadzą lub mogą prowadzić wyłącznie do zewnętrznych podmiotów (Usługodawcy VoD / Hostingi Video), nie powiązanych z Kinomaniak.cc i od Kinomaniak.cc nie zależnych (na którymi to podmiotami Administrator Kinomaniak.cc nie ma ani kontroli, ani wpływu), oraz do dzieł audiowizualnych (filmów), które są lub mogą być dostępne w ramach usług hostingu video/ usług VoD, w tym zazwyczaj odpłatnych (abonamenty / premium).
 6. Operatorami płatności serwisu Kinomaniak.cc są DotPay oraz HotPay
 7. Kinomaniak.cc realizuje zamówienie natychmiastowo po prawidłowym opłaceniu usługi.

§4. Oświadczenia użytkownika

 1. W chwili utworzenia konta w Serwisie Kinomaniak.cc, (co wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu), użytkownik oświadcza, że:
  1. Zapoznał się i akceptuje niniejszy regulamin w całości.
  2. Wszystkie dane podane w procesie tworzenia konta są prawdziwe.
  3. Nie będzie korzystać z serwisu Kinomaniak.cc w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub niniejszym regulaminem.
 2. Użytkownik Serwisu Kinomaniak.cc oświadcza, że został poinformowany o fakcie, iż:
  1. Administrator Serwisu Kinomaniak.cc nie bada zawartości linkowanych stron internetowych VOD pod kątem obecności złośliwego oprogramowania lub innych nieprawidłowości.
  2. Uiszczenie opłaty przez użytkownika za korzystanie z wyszukiwarki Kinomaniak.cc nie zwalnia go z konieczności uiszczenia opłat za możliwość oglądania filmu, do którego prowadzi zewnętrzny link (hiperłącze), o ile taka opłata została przewidziana przez zewnętrznego operatora usług VoD.
  3. Niektóre ze źródeł VOD posiadają blokadę regionalną i są niedostępne spoza terenu Polski. W takim wypadku można użyć VPN – na własną odpowiedzialność użytkownika.
  4. Administrator Serwisu Kinomaniak.cc nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez użytkownika, wynikające z korzystania przez niego z witryn zewnętrznych VOD.
  5. Administrator Serwisu Kinomaniak.cc nie gwarantuje, że pod podanym w Serwisie / Wyszukiwarce Kinomaniak.cc hiperłączem zewnętrznym, znajduje się rzeczywiście poszukiwany przez użytkownika film. Baza danych Serwisu Kinomaniak.cc aktualizowana jest na bieżąco (indeksowanie zautomatyzowane), przy czym dostępność filmów w linkowanych zewnętrznych źródłach, uzależniona jest od dostępności witryny zewnętrznej VOD, która także na bieżąco może się zmieniać.
  6. W związku z zmianami w ramach serwisów zewnętrznych VOD dane w bazie Kinomaniak.cc mogą być nieaktualne.

§5. Prawo odstąpienia

 1. Świadczenie funkcjonalności serwisu Kinomaniak.cc następuje na wyraźną zgodę użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem korzystania z funkcjonalności, że po rozpoczęciu korzystania z tej funkcjonalności utraci prawo odstąpienia. Tym samym, prawo odstąpienia po opłaceniu (aktywacji) konta nie przysługuje. (art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumentach).
 2. Każdy użytkownik w chwili aktywowania konta wyraża zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co wiąże się z utratą prawa do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.

§6. Reklamacje i pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Termin na złożenie reklamacji przysługuje użytkownikowi w ciągu miesiąca od zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
 2. Reklamacje związane z korzystaniem z serwisu Kinomaniak.cc należy kierować pisemnie na adres podany w punkcie pierwszym (1) niniejszego regulaminu lub mailowo na adres [email protected]
 3. Administrator ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji, chyba, że z przyczyn od niego niezależnych, potrzebny jest dodatkowy czas na wyjaśnienie sprawy, wtedy Administrator przed upływem wspomnianych 14 dni, poinformuje składającego reklamację o przyczynach wydłużenia jej rozpatrzenia, podając nowy przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
 4. Przekroczenie powyższego terminu rozpatrzenia reklamacji, z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego powyżej (co wymaga jednak stosownej informacji) lub brak ustosunkowania się do reklamacji w przewidzianym terminie jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
 5. Użytkownikom będącym konsumentami przysługuje uprawnienie do korzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów, w szczególnością w ramach platformy http://ec.europa.eu/consumers/odr